Цөөн үгээр

- Иргэд “Дуут дохио"-оор нүүлгэн шилжүүлэлтийн аюулгүйн цэгт цугларлаа. - УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ - ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ 06 ДУГААР САРЫН 03-05-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

санал өргөдөл гомдолын тайлан

Нийтэлсэн: 5 жилийн өмнө Үзсэн: 917

2017 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ

ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

 

 

2017.03.25                                                                                                                                 Бургалтай

 

Байгуул-лагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэ-сэн

Хугацаа болоогүй

1

ЗДТГазар

23

16

-

-

7

69,5%

 

 

2017 оны 1-р улиралд иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллагад

хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт

 /хэлбэрээр/

 

Хавсралт 2

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

ЗДТГазар

23

23

-

-

-

-

-

 

Хавсралт 3

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга хувиар

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь

1

Сумын Засаг даргын Тамгын газар

 

  • Газар хүссэн- 13 өргөдөл   56,5%
  • Хэрэглээний модны зөвшөөрөл хүссэн

 3 өргөдөл  13,0%

  • Ажилд орохыг хүссэн 3 өргөдөл  13,0
  • Ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн

 2 өргөдөл 8,6%

  • Бусад 2 өргөдөл   8,6%

 

 

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                            Ө.ОТГОНБАЯР

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ