Цөөн үгээр

- АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ГИШҮҮД ОРОН НУТАГТ АЖИЛЛАЛАА - Сэлэнгэ аймаг Баруунбүрэн сумыг хөгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө - Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2021-2025 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

БАРУУНБҮРЭН СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

Нийтэлсэн: 4 жилийн өмнө Үзсэн: 508

БАРУУНБҮРЭН СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД

ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

 

Д/д

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх үр дүн

Хэрэгжүүлэх байгууллага

 

Одоогийн байдал /Суурь түвшин/

Хүрэх түвшин /2017 оны жилийн эцсийн байдлаар/

 

Нэг.Эдийн засаг, санхүүгийн бодлого

 

1.1.Хөдөө аж ахуйн бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд

 

Цаг уурын өөрчлөлтөд дасан зохицсон цогц, ухаалаг хөдөө аж ахуйг хөгжүүлж эрүүл, аюулгүй хүнсний хангамжийг сайжруулна

 

1

1

Малын механик өсөлтийг хязгаарлах зорилгоор бусад аймаг, сумаас мал оруулахыг хориглосон шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах.

  мал шилжиж ирээгүй

Малын механик өсөлт хязгаарлагдсан байгаа

Малын тоо толгойг механикаар нэмэгдүүлэхгүй байх тогтоолын заалт хэрэгжсэн байна

Сумын ЗДТГ,ХААТасаг

 

2

2

Тариалангийн талбайн түүхийн дэвтэр хөтлөлтийг тогтмолжуулж бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах.

 хөтөлж байгаагүй

Сумын хэмжээнд газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуй нэгжүүдийг хөтлүүлж хэвшүүлсэн байна

 

Талбайн түүхийн дэвтэртэй болсноор бүртгэлжүүлэлт сайжирч хяналт тавих нөхцөл бүрдсэн байна.

Сумын ЗДТГ,ХААТасаг

 

3

3

Тариалангийн талбай ногооны талбайг хашаажуулах

Цөөн тооны аж ахуй хашаатай

 талбайн  хашаажуулалт нэмэгдсэн байна

Нийт талбайн 90% хашаажуулсан байна

Сумын ЗДТГ, ХАА-н тасаг

 

4

4

Тариалангийн талбайг хянан баталгаанд бүрэн хамруулж “Хөрсний төлөв байдлын нэгдсэн сан”-тай болох.

Талбайн хянан баталгаанд бүрэн хамрагдаагүй байгаа

Шинээр тогтоон мэдээллийн санд талбай нэг бүрээр тусгана.

“Хөрсний төлөв байдлын нэгдсэн сан”-гийн бүрдүүлэлт хийгдэж эхэлсэн байна.

Сумын ЗДТГ

Газрын даамал

ХААТасаг

 

5

5

Тариалангийн хөрс хамгаалах дэвшилтэт арга ажиллагааг газар эзэмшигч, ашиглагчтай байгуулах гэрээнд тусгаж гүйцэтгэлийг тооцох.

Гэрээнд тусгадаггүй

Буурцагт ургамлын тариалалт сүрлэн хучлагыг  хийнэ.

Тариалангийн хөрс хамгаалах дэвшилтэт технологи нэвтэрсэн байна.

Сумын ЗДТГ, аж ахуйн нэгж, иргэд

 

6

6

Жимс, жимсгэний талбайг бүртгэлжүүлж тооллого явуулах

Бүртгэлжүүлэлт байхгүй

Жимс, жимсгэний ургацын хэмжээг тодорхойлдог болно

Бүртгэл баталгаажиж өрсөлдөх чадвар сайжирна.

Сумын ЗДТГ

ХААТасаг

 

7

7

Аж ахуйн аргаар сумын зоорийг сэргээн засварлаж ашиглалтанд оруулна

Иргэд хувийн  зоорио ашиглаж байна.

Зоорь шинээр ашиглалтанд оруулснаар төмс хүнсний ногоо хадгалах боломжтой болно

Төмс, хүнсний ногоо эрхлэгчдийн  ашиг орлого өснө.

 Сумын ЗДТГ ХААТасаг

 

8

8

 Сумын өвс, тэжээлийн аюулгүй нөөцийг шинэчлэн бүрдүүлэх.

 Нөөц байдаггүй

 

Төлөвлөгдсөн өвс, тэжээлийн нөөцийг 100 хувь бүрдүүлсэн байна.

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах нөхцөл бүрдэнэ

 Сумын ЗДТГ ХААТасаг

 

9

9

Сумын мал эмнэлэг, үржлийн нэгжийг зохиомол хээлтүүлэгийн багаж хэрэгслээр хангах, мэргэжилтний чадавхийг сайжруулах.

 Суманд зохиомол хээлтүүлгийн багаж байхгүй

Шинээр аймгийн үндсэн чиглэлийн дагуу багажтай болсон байна

Үржлийн ажил үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирна.

 Сумын ЗДТГ

ХААТасаг

 

10

10

Бэлчээрийн төлөв байдлыг тогтоох ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай

 хамтран  зохион байгуулна

Бэлчээрийн төлөвийг тогтоосон зүйл байхгүй

Бэлчээрийн төлөв байдлыг мэргжлийн байгууллагаар хийлгэсэн байна

Бэлчээрээ хуваарьтай ашиглаж цөлжилт талхлалтын байдал буурсан байна

Сумын ЗДТГ,ХААТасаг

 

11

11

Мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдэд мэргэжлийн эмч ажиллуулж, үйл ажиллагаа технологит вакцин тарилга туулгалтанд нь хяналт тавьж үр дүнг гэрээгээр тооцох

Хяналт хангалгүй байгаа

Хяналтын тогтолцоог сайжруулж гэрээгээр дүгнэх

Мал эмнэлэг үржлийн нэгжийн үйл ажиллагаа сайжирч мал эрүүлжиж эрчимжсэн байна

Сумын ЗДТГ, ХААТасаг

 

12

12

Гахай шувуу зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжих

Гахайн 1 зөгий үржүүлж байгаа 2 иргэн байна

Сум хөгжүүлэх сан болон бусад эх үүсвэрээр дэмжсэн байна

Гахай шувуу зөгийн аж ахуй эрхлэгчид нэмэгдсэн байна

Сумын ЗДТГ,ХААТасаг

 

13

13

Мал эмнэлгийн тоог нэмэгдүүлж,малын өрхийн эрүүл мэндийн дэвтрийг хөтлүүлж хэвшүүлэх

Мал эмнэлэг хүрэлцээгүй

Мал эмнэлэг нэмэгдэж малын эмчтэй болно

Мал эмнэлэг үржлийн нэгжийн ажлын цар хүрээ өргөжиж эрүүл малтай болно

Сумын ЗДТГ, ХААТасаг,Мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүд

 

1.2.Байгаль орчны бодлого

 

Байгалийн унаган төрх, тэнцвэрт байдлыг хангаж зохистой ашиглах, нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэн, байгалийн нөөц баялгийг эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн тогтвортой хөгжлийн үндэс болгоно.

 

 

14

1

Ойн санг гэрээгээр эзэмшигч хамтын эзэмшлийн нөхөрлөлүүдийн  үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод болгож,тэдний үйл ажиллагаанд нь үнэлэлт дүгнэлт өгч хариуцлагыг өндөржүүлж хамтран ажиллана

Ойн санг гэрээгээр эзэмшигч 9 нөхөрлөл үйл ажиллагаа эрхэлж байна.

Ойн нөхөрлөл, мэргэжлийн байгууллагуудын менежментийн гэрээний хэрэгжилт үр дүнг багийн иггэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлж үр дүнг тооцох ажил тогтмолжсон байна.

Зөрчил дутагдлыг арилган олон нийтэд ил тод мэдээллэж ажиллана.

 Сумын ЗДТГ

БОУБайцаагч Сум дундын ой анги

 

15

2

Ойн сангийн хортон шавьж,бэлчээр болон тариалангийн талбайд тархсан хортон мэрэгчдийн тархалтын судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэн, тэмцлийн ажлыг өгөгдсөн заавар журмын дагуу хийж гүйцэтгэнэ

 Хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажил хийгдээгүй

Ойн хортон шавьжтай тэмцэх ажлыг  мэргэжлийн байгууллагаар чанартай хийж гүйцэтгүүлнэ.

Хөнөөлт шавьжид нэрвэгдсэн талбайн хэмжээ багасан, тархалт буурч модны таваарлаг чанарт сайнаар нөлөөлнө.

Сумын ЗДТГ, БОУБайцаагч

Сум дундын ойн анги болон мэргэжлийн байгууллагууд

 

16

3

Эзэмшлийн бус Ойн сангийн төлөв байдал,мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн огтлолтын төрөл ,нөөцийг тогтоож мод бэлтгэлийн ажлыг зохион байгуулж Ойн мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж, ойн арчилгаа цэвэрлэгээний огтлолоос зүсмэл материал гаргаж иргэдийг шинээр орон сууцтай болох, орон сууцны нөхцөл байдлаа сайжруулахад нь хямд үнэтэй мод модон материалаар хангах

Ойн санг гэрээгээр эзэмшиж буй нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжүүд иргэд,сумдыг түлээний модоор хангаж байна

 ойн санг гэрээгээр эзэмшиж буй нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулан ажилгүй иргэдийг ойд цэвэрлэгээ хийлгэх замаар түр ажлын байраар хангаж иргэдэд,сумдад зах зээлийн үнээс хямдаар борлуулсан байна.

Иргэдийг түр ажлын байраар хангаж хямд түлээний мод борлуулсан байна

 Сумын ЗДТГ

БОУБайцаагч Сум дундын ой анги

 

17

4

Ойн мэргэжлийн байгууллагыг түшиглэн мод бэлтгэлийн нэгдсэн бригадыггзохион байгуулж, МУ-ын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа ойн цэвэрлэгээ хөтөлбрийн хүрээнд   сумын төвийн ажилгүй иргэдийг татан оролцуулж хямд үнэтэй мод бэлтгэж түлшинд нийлүүлнэ

Нэгдсэн ажил зохион байгуулддаггүй

Иргэдийг татан оролцуулах ажил зохион байгуулагдсан байна

     Хямд үнэтэй түлшний модоор хангагдсан байна

Сумын ЗДТГ, БОУБайцаагч

Сум дундын ойн анги

 

18

5

 Ногоон байгууламжийг хамгаалах ажлын хүрээнд иргэдээс санал асуулга авч сумын төвийн мал бүхий иргэдийн асуудлыг шийдвэрлэх

Тодорхой шийдвэр байхгүй

Иргэдийн саналыг асан байна

Иргэдийн санал дээр тулгуурласан бодитой шийдвэр гарсан байна

 

 

19

6

Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан “Ногоон Сэлэнгэ” хөдөлгөөний хүрээнд нийтийн эзэмшлийн зам талбайг иргэд, олон нийтийн оролцоотойгоор тохижуулж “Ногоон байгууламж”-н эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлэн,түүнийг арчлах, хамгаалах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ

“Ногоон Сэлэнгэ” хөдөлгөөний хүрээнд  аж ахуйн нэгж,  иргэн, 9000 ширхэг мод, бут, сөөг тарьж ургуулан хамгаалалтанд аваад байна.

Ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээ 20 хувиар нэмэгдсэн байна.

Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин, нөхцөл бүрдэнэ.

Сумын ЗДТГ, БОУБайцаагч Сум дундын ойн анги

 

20

7

 Булаг, шандны эхийг хамгаалж хашаажуулах ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж уст цэгийн “Эрүүл ахуйн” болон “Хамгаалалтын бүс”-ийг тогтоож бүсийн дэглэмийг мөрдүүлн

“Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, арга хэмжээний зардал”-аар 2 булгийн эхийг тохижуулсан.

 

 Судалгааг үндэслэн 2 булгийн эхийг хашаажуулна.

Булаг шанд хамгаалагдан усны ундарга сайжирна.

 Сумын ЗДТГ, БОУБайцаагч

 

21

8

Усан сан болон ус түгээх цэгүүдийн нөөцийн савыг мэргэжлийн байгууллагаар цэвэрлүүлж ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ

Нөөц савнууд цэвэрлэгээ ариутгал хийгдээгүй

Цэвэрлэгээ: ариутгал хийгдсэн байна

Хүн амын ундны усны эрүүл ахуй сайжирна

Сумын ЗДТГ БОХУБайцаагч

 

22

9

Ан амьтаныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах,”Агнуурын бүс” нутгийг эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн “Менежмент төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж “Агнуурын бүс” нутгийг эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулна

 Суманд “Газар-агро-д агнуурын бүс нутгийг гэрээгээр эзэмшүүлсэн.

Агнуурын бүс нутгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэрээгээр эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Ан амьтныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлнэ.

Сумын ЗДТГ, БОУБайцаагч

 

23

10

 Ургамалын аймгийн тооллогыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэн, нөөцийг тогтоон мэдээллийн сан бий болгож эмийн ургамал ба Ойн дагалдах баялгийн ашиглалтанд тавих хяналт шалгалтыг сайжруулж,хууль бусаар ашиглах явдлыг таслан зогсооно

“Байгалийн ургамлын төлбөрийн хэмжээг 2016 оны 11 дүгээр сард шинэчлэн тогтоосон

Эмийн ба хүнсний ургамлыг зөвшөөрөлгүй түүх ашиглах явдалтай тэмцэх ажил сайжирч, орлого тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэнэ.

Ургамлыг хууль бусаар түүх, ашиглах явдлыг таслан зогсооно.

 Сумын ЗДТГ

БОУБайцаагч

 

24

11

Газар өмчлөлийн талаарх иргэдийн мэдлэг, мэдээллийг сайжруулж  иргэдийн санал хүсэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авах.

-цахимаар хүлээн авдаггүй

Газрын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн талаар сургалт сурталчилгааг зохион байгуулан иргэдийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлнэ.

Газар өмчлөх, ашиглах, эзэмших талаар гарсан иргэдийн санал, өргөдөл, гомдол багасч хуулийн дагуу шийдвэрлэгдэнэ.

Газрын даамал

 

25

12

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдааг нийтэд ил тод  хэлбэрээр явуулах.

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явагдаагүй

Иргэдэд мэдээ мэдээллийг тухай бүр авах боломжийг бүрдүүлж дуудлага худалдааг  зохион байгуулна

Иргэдийн санал, өргөдөл гомдол багассан байна.

Газрын даамал

 

26

13

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж, хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар газар тариалан,мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэн,тухайн салбараас олох үр ашгийг тогтворжуулж,эрсдэлийг даван туулах чадамжийг нь нэмэгдүүлнэ

2016 онд 2 удаа хээрийн ажиллагаа явуулж олон жилийн дунджаас 32 хувиар ахиу хур тунадас орсон.

Шаардлагатай тохиолдолд цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

Авах ургацын хэмжээ нэмэгдсэн байна.

Сумын ЗДТГ

БОУБайцаагч

УЦУ-ын ажиглагч

 

27

14

Цөлжилтийн зэрэглэл/хөрсний элэгдэл эвдрэл,бэлчээрийн талхагдал/-ийг мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгож, өгөгдсөн заавар зөвлөмжийн дагуу сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлнэ

Аймгийн ИТХ-ын 2009 оны 19 тогтоолоор “Цөлжилттэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх” тухай тогтоол гарсан

Цөлжилт, элсний нүүлт явагдсан газруудад хамгаалалтын зурвас байгуулсан байна.

Цөлжилтийн тархах хүрээг сааруулсан байна.

 Сумын ЗДТГ

БОУБайцаагч

 

 

1.3.Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний бодлого

 

Сум бүр үйлдвэрлэгч байж, хэрэглэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

 

28

1

Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийг сайжруулах.

Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлт 50 хувьтай байгаа

Зээлийн эргэн төлөлтийг 70 хувьд хүргэнэ.

Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлт сайжирч иргэд аж ахуйн нэгжид олгох зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн байна.

 Сумын ЗДТГ

ХААТасаг

 

29

2

“Сэлэнгэд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдаа, “Сэлэнгийн ногоон өдрүүд” брэнд бүтээгдэхүүнийг сурталчлах арга хэмжээнд аж ахуйн нэгж иргэдийг оролцуулах арга хэмжээг авах.

Сэлэнгэд үйлдвэрлэв үзэсгэлэнд цөөн тооны иргэд оролцдог

Өмнөх оныхоос   нэмэгдсэн байна.

 Үзэсгэлэн худалдаанд оролцсноор аж ахуйн нэгж иргэд өөрсдийн хийсэн бүтээгдхүүнээ сурталчлах нөхцөл бүрдэнэ.

 Сумын ЗДТГ

ХААТасаг

 

30

3

Хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулийг сурталчилж хүнсний дэлгүүрүүд,цайны газруудын үйл ажиллагаанд сард нэг удаа үзлэг шалгалт хийж зөрчлийг арилгуулж ажиллах

Цөөн тооны шалгалт хийдэг

Сар бүр хяналт шалгалт хийж хэвшсэн байна

Хүнсний бүтээгдхүүний аюулгүй байдал сайжирч эрүүл хүнсээр үйлчилдэг болно

Сумын ЗДТГ,ХААТасаг,ЭМТөв

 

1.4.Хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд

 

Хүн амыг эрүүл орчинд, ая тухтай амьдрах нөхулийг тогтвортой сайжруулна.

 

 31

1

Манай гудамж-Миний гэр хөтөлбөрийн хүрээнд гудамж зам талбайн  хаягжилтыг хийж гүйцэтгэх

Айл өрхүүд хаягжилт байхгүй

Гудамж, талбайн өнгө үзэмжийг сайжруулан хаягжуулах, тохижуулах, ажил иргэдийн оролцоотойгоор хийгдсэн байна.

Хөршүүдийн хамтын ажиллагаа сайжирч гудамж талбайг арчлан хамгаалах сэтгэлгээ нийт иргэдийн дунд бий болно.

Сумын ЗДТГ, Газрын даамал

 

 

32

2

Гэр хороолол руу тавигдсан цэвэр усны шугамын ашиглалтын асуудлыг шийдвэрлэнэ Тоолуур тавиулна

Шинээр тавигдсан

Усаа хэрхэн яаж ашиглах зохицуулалт хийгдсэн байна

Ус ашиглаж байгаа иргэд хашаандаа мод бут тарих хүнсний ногоо тарих боломжоор бүрэн хангагдана

Сумын ЗДТГ,БОУБайцаагч

 

33

3

 Сумын нийтийн зоригч тээврийн үйл ажиллагааг чанаржуулж үйлчилгээний  соёлыг сайжруулах

 ашиглалтын хугацаа дууссан техник байдаг

Нийтийн тээвэрт мөрдөгдөж буй стандартад нийцсэн машин техниктэй болсон байна.

Иргэд нийтийн тээврээр аюулгүй шуурхай зорчих нөхцөл бүрдэнэ.

Сумын ЗДТГ, Хэсгийн төлөөлөгч,Тээвэр зохицуулагч

 

 

34

4

Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заал болон коридорын цонхыг шинэчлэх

Хуучин модон цонхтой

Шинэ вакум цонхтой болсон байна

Сурагчдын сурч боловсрох таатай нөхцөл бүрдэнэ

Сумын ЗДТГ

 

35

 

5

Сумын төв болон Орхоны гүүр хөшөөтийн даваан дээр камер тавиулах

Камер байхгүй

Камер тавигдсан байна

Иргэдийн аюулгүй тайван амьдрах нөхцөл бүрдэнэ Модны болон малын хулгайтай тэмцэхэд үр дүнгээ

өгнө

Сумын ЗДТГ

 

36

6

Сумын соёлын төвийн ложийг өөрчилж шинэчлэх

Байгаа боловч багтаамж бага

Налуу болгож өөрчлөнө

Налуу болгож өөрчилснөөс суудлын багтаамж ихэснэ

Сумын ЗДТГ Соёлын төв

 

37

7

Сумын халаалтын шугам дагасан цэвэр усны шугамыг шинэчилж солино

хуучирсан

Шинээр солигдоно

Албан газар байгууллагын цэвэр усны найдвартай байдал хангагдана

Сумын ЗДТГ

 

Төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалт, орон нутгийн хөгжлийн сан, хөрөнгө оруулалтыг оновчтой болгон төсвийн сахилга бат, шилэн дансны хяналт, ил тод байдлыг эрхэмлэж, иргэдийн үнэт цаасны зах зээлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлнэ.

 

38

1

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын баримт хэвлэх цэгүүдийн тоог нэмэгдүүлж, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч болон үйлчлүүлэгч нарт зориулсан сургалтыг зохион байгуулж гарын авлагаар хангах, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

 баримт хэвлэх цэг  байхгүй

 сургалтанд 6-9  худалдаа эрхлэгч, үйлчлүүлэгч нарыг хамруулсан байна.

Худалдаа эрхлэгч, үйлчлүүлэгчдийн мэдлэг дээшилж нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийн хэрэгжилт эрчимжинэ.

Татварын байцаагч

 

39

2

Татвар төлөгчдөд зориулсан ажлын байрны болон танхимын сургалтыг зохион байгуулж шилдэг тэргүүний татвар төлөгчдийг тодруулж үйл ажиллагааг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах.

Сумынхэмжээнд 66 татвар төлөгч аж ахуйн нэгж байгууллага 500-600 татвар төлөгч иргэд байна. Жилд давхардсан тоогоор 3000 татвар төлөгчдийг сургалтанд хамруулдаг.

Давхардсан тоогоор 5000 татвар төлөгчдийг сургалтанд хамруулж гарын авлагаар хангана.

Татварын хуулиудын хэрэгжилт хангагдан татвар төлөгчдийн мэдлэг дээшилж, урамшууллын систем сайжиран татвар төлөх хандлага бүрдсэн байна.

Татварын улсын байцаагч

 

40

3

Хяналт шалгалт, аудитын үр дүнд хөрөнгийн үр өгөөжийг сайжруулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллах.

Хяналт шалгалтанд хамрагдсан байгууллагын үр дүнг удирдлагад танилцуулан зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.

Нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажилласнаар хяналт шалгалтанд хамрагдсан байгууллагын зөрчил буурч хөрөнгийн үр өгөөж сайжирна.

Санхүүгийн хяналт шалгалт, аудитын үр нөлөө болон санхүүгийн сахилга бат дээшилнэ.

Санхүүгийн  алба

 

41

4

Орон нутгийн өмчийн бүртгэл ашиглалт, хамгаалалтанд хяналт тавьж цахим мэдээллийн санг хэрэглээнд нэвтрүүлэх.

Орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн мэдээллийг цахим мэдээллийн санд 65 хувь байршуулсан байна.

Цахим мэдээллийн санд хөрөнгийн мэдээллийг бүрэн байршуулснаар жилийн эцсийн тайланг цахимаар тайлагнана.

Удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангаж хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт, өмчийн бүртгэлээр тавих хяналт сайжирна.

Санхүүгийн алба

 

2.Нийгмийн бодлого

 

2.1.Эрүүл мэндийн бодлого:

 

42

1

Эмч, эмнэлгийн ажилтныг ажлын байрны  сургалтуудад хамруулан мэдлэг ур чадварыг нь  дээшлүүлэх ,ЭКО-ны эмчийг сургалтанд хамруулж аппаратыг ажилд оруулна

 зайн сургалт хийгдээгүй

Цахим сургалтанд эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн хамрагдалтын хувийг 10-20 хувьд хүргэнэ.

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний цахим сургалтын хамрагдалт нэмэгдэж мэдлэг ур чадвар дээшилнэ.

Сумын эрүүл мэндийн төв

 

36

2

Алслагдсан  багийн иргэд, малчид тариаланчдад нарийн мэргэжлийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг явуулын хэлбэрээр үзүүлэх.

Алслагсан багийн иргэд малчид тариаланчид эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг муу авдаг

 Алслагдсан багийн иргэд малчид, тариаланчдын судалгаа хийж явуулын хэлбэрээр эрүүл мэндийн туслам-жийг үзүүлнэ.

 

 

 

Иргэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдахгүй авч өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бүрэн хамрагдана.

Сумын эрүүл мэндийн төв

 

37

3

Улаан бурхан, улаанууд өвчний дархлаажуулалтын хамралтыг сайжруулах арга хэмжээ авах.

Улаанбурханы өвчлөл 11 дархлаа жуулалтын хамралт 99-100 хувь байна.

 Дархлаажуулалтын хамралт 100 хувьтай хийгдсэн байна.

Улаанбурхан, улаанууд өвчний тохиолдол тархалт буурна.

Сумын эрүүл мэндийн төв

 

38

4

 антибио-тикийг жороор олгож эмийн зохистой хэрэглээг иргэдэд хэвшүүлэх.

 Иргэдийн ихэнх нь антибиотикийг жороор авдаггүй

Антибиотикийг эмчийн зааврын дагуу жороор авдаг болно

Иргэд эмчийн зааврын дагуу жороор                      эмээ авснаар   эмийн зохистой хэрэглээний зөв дадалтай болно.

Сумын эрүүл мэндийн төв

 

39

5

Үйлчлүүлэгчдэд эмнэлгийн болон лабораторийн тусламж үйлчилгээг чирэгдэл, хүлээгдэлгүй, хүргэх “Шилэн эмнэлэг” төслийг хэрэгжүүлэх.

 

-

Төсөл хэрэгжүүлэх тушаал төлөвлөгөө гарсан байна.

Иргэд эмнэлгийн үйлчилгээ мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай авна.

Сумын эрүүл мэндийн төв

 

2.2.Боловсролын бодлого

 

Бүх шатны боловсролын байгууллагуудад сурч боловсрох, хөгжих, ажиллах, эрүүл аюулгүй, ээлтэй орчныг бүрдүүлж боловсролын үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй хүргэнэ.

 

40

1

Сургуулийн болон дотуур байрны ариун цэврийн байгууламжийн нөхцлийг сайжруулах

 сургуулийн дотор бие засах газар нь ариун цэврийн шаардлага хангахгүй байна.

 Сайн туршлагыг жишиг байдлаар нэвтрүүлж ажиллах

Хүүхдэд тав тухтай эрүүл орчин бүрдэнэ

 

Сумдын ЗДТГ ЕББДС-ийн захиргаа

 

41

2

Сургуулийн дотуур байрыг номын сантай  болгох

Одоогоор дотуур байр номын сангүй байгаа

Дотуур байр номын сантай байх шаардлага байгаа

Шинэ номоор баяжиж  сурагчдын номын хүртээмж нэмэгдэнэ.

 Сумын ЗДТГ ЕББДС-ийн захиргаа

 

42

3

Дотуур байрны “Хүүхэд хөгжлийн өрөөг тохижуулах

Хүүхэд хөгжлийн өрөөтэй

Дотуур байрны тохижилтыг сайжруулна

Сурагчдын ая тухтай амьдрах, сурч хөгжих нөхцөл

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ