Цөөн үгээр

- ЗАРЛАЛ - ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА - 2019 оны Цэцэрлэгийн төсвийн гүйцэтгэл

Баруунбүрэн сумын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө Үзсэн: 323

БАРУУНБҮРЭН СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД

                                                                                       ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

2017.12.05                                                                                                                                                                                               Бургалтай

 

Дд

Арга хэмжээ

Хүрэх үр дүн

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Санхүүгийн эх үүсвэр

Нэг.Эдийн засаг, санхүүгийн бодлого

1.1.Хөдөө аж ахуйн бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд

Цаг уурын өөрчлөлтөд дасан зохицсон цогц, ухаалаг хөдөө аж ахуйг хөгжүүлж эрүүл, аюулгүй хүнсний хангамжийг сайжруулна.

1

1

“Атрын гуравдугаар аян”-ны үргэлжлэл, “Мах сүүний анхдугаар аян”-д оролцох, малчид, тариаланчдын зөвлөгөөн хийх

Тариалангийн үйлдвэрлэл нэмэгдэж, иргэд эрүүл, хямд мах сүүгээр хангагдсан байна.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг

 

2

2

Аймгийн тариалалт, ургац хураалтын зөвлөгөөн, үзүүлэх сургалтанд аж ахуйн нэгжүүдээс оролцуулах сумын тариаланчдын зөвлөлгөөн үзүүлэх сургалтыг  зохион байгуулах

Арга туршлагаа солилцон тариалалт ургац хураалтыг цаг хугацаанд нь хийнэ.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг, аж ахуй нэгж, иргэд

Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хөрөнгөөр

3

3

“Сэлэнгэ төмс, хүнсний ногоо” аймгийн хөтөлбөрийн хүрээнд сумын төмс хүнсний ногоо тариалагчдын зөвлөлгөөн хийх

Төмс, хүнсний ногоогоор хангагдана.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг

 Аж ахуй нэгж, иргэд

 

4

4

Төмс, хүнсний ногоо тариалагч иргэдийг  зоорийн аж ахуй эрхлэхийг дэмжих,  төсөл хөтөлбөрт хамруулах

Төмс, хүнсний ногоо эрхлэгчдийн, ашиг орлого  нэмэгдэнэ.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг

Төсөл хөтөлбөрөөр

5

5

Малын бүртгэлийг цахим программд оруулах

Малын шилжилт хөдөлгөөнд тавих хяналт сайжирна.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг

 

6

6

“Эрчимжсэн үхрийн аж ахуй” аймгийн хөтөлбөрийн хүрээнд суманд мах сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

Малын чанар сайжирна.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг, аж ахуй нэгж, иргэд

Малчид, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгөөр

7

7

Бэлчээр, тариалангийн талбайн хортон шавжтай тэмцэх арга хэмжээг тархалтын байдалтай уялдуулан үр дүнтэй зохион байгуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.

Бэлчээр тариалангийн талбай хамгаалагдаж, ургац нэмэгдсэн байна.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг,

БОХ-ын улсын байцаагч

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

8

8

“Сэлэнгэ аймгийг эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг хослуулан эрхлэх стратегийн бүс нутаг болгох шийдвэрийг хэрэгжүүлэх

Малчид, тариаланчдын зохицлыг хангах, бэлчээрийн даацад тохирсон малтай байлгах.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг, аж ахуйн нэгж, иргэд

 

1.2.Байгаль орчны бодлого

Байгалийн унаган төрх, тэнцвэрт байдлыг хангаж зохистой ашиглах, нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэн, байгалийн нөөц баялгийг эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн тогтвортой хөгжлийн үндэс болгоно.

9

1

Ойн ангид түшиглэн мод үржүүлэгийн газар байгуулах.

Чанар сайтай стандартын тарьц суулгацын нөөц бий болсон байна.

Сумын ЗДТГ,

БОХ-ын улсын байцаагч, Ойн анги, нөхөрлөлүүд

 

10

2

Ойг мэргэжлийн байгууллагын гаргасан судалгааны үндсэн дээр хортон шавжаас хамгаалах, тэмцлийн ажлыг зохион байгуулах

Хөнөөлт шавжид нэрвэгдсэн талбайн хэмжээ буурна.

Сумын ЗДТГ,

БОХУБ,ойн анги, байгаль хамгаалагч

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

11

3

“Ногоон Сэлэнгэ” аян, хөдөлгөөнийг өрнүүлж, төв суурин газрын тохижилт, ногоон байгууламжийг нөхөн сэргээж, ургуулах арга хэмжээ авах

 

Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин, нөхцөл бүрдэнэ.

Сумын ЗДТГ,

БОХУБ, ойн анги, байгаль хамгаалагч

 

 

12

4

Хүж, Баастын булаг, Жаргалант, Бүдүүн, Хөх толгойн булаг шандны эхийг хамгаалах, сэргээх арга хэмжээг авах, зохион байгуулах

Булаг шанд хамгаалагдан усны ундарга сайжирна.

Сумын ЗДТГ,

БОХУБ,

Ойн анги

 

13

5

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд Шинээр түгээмэл тархацтай ашигт малтмал авч ашигласан замын карьерийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг холбогдох байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх

Газарт учруулсан эвдрэлийг нөхөн сэргээнэ.

Сумын ЗДТГ,

БОХУБ, Аж ахуй нэгж

 

14

6

Сумын хэмжээнд тогтоосон агнуурын бүс нутгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэрээгээр эзэмшүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах

Ан амьтныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлнэ.

Сумын ЗДТГ,

БОХУБ, ойн анги

 

15

7

Байгалийн ургамлын  нөөц, тархалтын судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэн зүй зохистой ашиглах.

Зүй зохистой ашиглалт, сэргээлт, хамгаалалтын ажлуудыг үе шаттай явуулна.

Сумын ЗДТГ,

БОХУБ, Ойн анги

 

16

8

Ховор, нэн ховор ургамлын төрөл зүйлийг хамгаалах, ховордсон ургамлыг тарималжуулах, үржүүлэх санал санаачлагыг дэмжих.

Ховор, нэн ховор ургамлын тоо хэмжээ нэмэгдсэн байна.

Сумын ЗДТГ,

БОХУБ,

Ойн анги

 

17

9

Газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, эзэмшил, ашиглалтыг сайжруулж газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах боломжийг бүрдүүлэх.

Газар өмчлөх, ашиглах, эзэмших талаар гарсан иргэдийн санал, өргөдөл, гомдол багасч хуулийн хэрэгжилт сайжирна.

Сумын ЗДТГ,

БОХУБ, Газрын даамал, багийн Засаг дарга

 

18

10

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдааг нийтэд ил тод цахим хэлбэрээр явуулах.

Иргэдэд хүрэх газрын талаарх мэдээлэл нээлттэй болно.

Сумын ЗДТГ,

БОХУБ, газрын даамал

 

19

11

“Аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд суманд аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэхийг дэмжих.

Аялал жуулчлал хөгжин, орон нутгаа сурталчилна.

Сумын ЗДТГ, БОХУБ, аж ахуй нэгж, иргэд

 

20

12

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж, хур тунадас нэмэгдүүлэх арга хэмжээг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулжтариалангийн болон бэлчээрийн ургамлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах.

Нэгж га-аас авах ургацын хэмжээ нэмэгдэж хадлан, бэлчээрийн ургац сайжирна.

Сумын ЗДТГ,

БОХУБ, ХАА-н тасаг, багийн Засаг дарга

Аж ахуйн нэгж,иргэн, малчид, мал бүхий иргэдийн хөрөнгөөр

21

13

Мэргэжлийн байгууллагын хийсэн судалгааны дүнг үндэслэн “Цөлжилттэй тэмцэх” сумын дэд хөтөлбөр боловсруулах.

 

2017 онд  бэлчээрт хийсэн мэргэжлийн байгууллагын судалгааны дүнг үндэслэн Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр боловсруулна.

Сумын ЗДТГ,

 БОХУБ, Газрын даамал, багийн Засаг дарга

 

1.3.Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний бодлого

Сум бүр үйлдвэрлэгч байж, хэрэглэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

22

1

“Нэг үйлдвэр-үйлчилгээ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

Ажлын байр бий болж, иргэдийн ашиг орлого нэмэгдэнэ.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг

Төсөл хөтөлбөрөөр

23

2

“Сэлэнгийн бренд” хөтөлбөрийн хүрээнд сумын брэнд бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах

 Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжинэ.

Сумын ЗДТГ

Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс

24

3

Ивэнгийн 1-р багийн сүү хөргүүрийн цехийг ашиглалтанд оруулах

Сүүний борлуулалт нэмэгдэнэ.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

25

4

“Сэлэнгэд үйлдвэрлэв”, “Сэлэнгийн ногоон өдрүүд”,  “Гонгорын Бумбаны тахилгын”-ын арга хэмжээнд зохион байгуулалттай оролцох.

Үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээл, хэрэглэгчдэд таниулж, иргэдийн ашиг орлогыг нэмэх.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг, аж ахуйн нэгж, иргэд

 

26

5

Орон нутагт үйлдвэрлэгдэх бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх, борлуултыг сайжруулах арга хэмжээг зохион байгуулах.

Төмс хүнсний ногоо, арвайн гурил, банз, мод, модон материалаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж иргэдийн хэрэгцээг хангах.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг,

Аж ахуй нэгж, иргэд

 

27

6

 Хүнсний чанар, аюулгүй байдлыг хангах ажилд тавих хяналт шалгалтын ажлыг тогтмолжуулж, хяналт шалгалтын давтамжийг ойртуулах замаар эрүүл аюулгүй хүнс хэрэглэх  ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох

 

Иргэд чанартай аюулгүй хүнсийг хоол хүнсэндээ хэрэглэж хэвшсэн байна.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг

 

28

7

Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд гэрээний үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах

Сум Хөгжүүлэх Сангаас олгох зээлийн хэмжээ нэмэгдэнэ.

Сумын ЗДТГ,

ХАА-н тасаг

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө

1.4.Хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд

Хүн амыг эрүүл орчинд, ая тухтай амьдрах нөхцлийг тогтвортой сайжруулна.

29

1

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сантехникийг засварлах

Дулаан орчин бүрдэнэ.

ЕБСургууль

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

30

2

Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөлийг шинээр барих

Дотуур байрны хүртээмж нэмэгдэнэ.

ЕБСургууль

Аймгийн хөрөнгө оруулалт

31

3

Сургуулийн үдийн цайны гал тогооны агааржуулалтын системийг засаж сайжруулах

Ая тухтай орчин бүрдэнэ.

ЕБСургууль

 

32

4

 Соёлын төвийн дээвэр солих

Ая тухтай орчин бүрдэнэ.

Сумын ЗДТГ,

Соёлын төв

Аймгийн хөрөнгө оруулалт

33

5

Соёлын төвийн сантехникийн засвар шинэчлэлтийн ажлыг хийх.

Ая тухтай орчин бүрдэнэ

Сумын ЗДТГ, Соёлын төв

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалт

34

6

“Манай гудамж-Манай гэр” хөтөлбөрийн хүрээнд сумын гэр хороолол, гудамж, айл өрхийн дунд журам гарган уралдаан зарлан дүгнэж урамшуулах

Хөршүүдийн хамтын ажиллагааг бий болгох, гудамж талбайг цэвэр үзэмжтэй байлгах

Сумын ЗДТГ,

Багийн Засаг дарга

Сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгө

35

7

Сумын төвийн хогийн цэгийн хогийг түрж зайчлах болон Ивэнгийн 1-р багийн хог хаях цэгийг хашаажуулах.

Иргэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэнэ.

Сумын ЗДТГ, 1,3-р багийн Засаг дарга

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалт

36

8

Ногооны талбайгаа хашаажуулах ногоочдод дэмжлэг үзүүлж хямдралтай үнээр банз модон материалаар хангах арга хэмжээг зохион байгуулах

 

Төмс, хүнсний ногооны талбай хамгаалагдаж ургацын хэмжээ нэмэгдэнэ.

Сумын ЗДТГ,

Багийн Засаг дарга, ногоочид

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалт

37

10

ЗДТГ-ын эзэмшлийн хүнсний ногооны зоорийг ашиглалтанд оруулах

 

Төмс хүнсний ногоог хадгалах боломж бүрдэнэ.

Сумын ЗДТГ

Өөрийн орлого

38

11

Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бэлчээрт 2 худгийг шинээр гаргах /Баянбулаг, Хүйтний хөтөл/

Бэлчээрийн усан хангамж сайжирна.

Сумын ЗДТГ

Аймгийн хөрөнгө оруулалт

1.5 Төсөв, санхүүгийн бодлого

Төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалт, орон нутгийн хөгжлийн сан, хөрөнгө оруулалтыг оновчтой болгон төсвийн сахилга бат, шилэн дансны хяналт, ил тод байдлыг эрхэмлэж, иргэдийн үнэт цаасны зах зээлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлнэ.

39

1

Улсын болон аймгийн төсвийн орлогын бүрдэлт, төсөв, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн тайланг сар бүр Шилэн дансны цахим хуудас, аймаг, сумын вэб сайтанд байршуулж, төсвийн ил тод байдлыг хангах

Төсвийн ил тод байдал хангагдан мэдээллийн хүртээмж дээшилнэ.

Сумын ЗДТГ,

Санхүүгийн алба

 

40

2

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын баримт хэвлэх цэгүүдийн тоог нэмэгдүүлэн худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч болон үйлчлүүлэгч нарт зориулсан сургалтыг зохион байгуулах

Худалдаа эрхлэгч, үйлчлүүлэгч-дийн мэдлэг дээшилж, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийн хэрэгжилт эрчимжинэ.

Сумын ЗДТГ,

Татварын байцаагч

 

41

3

Татварын хуулийн хэрэгжилтийг хангах, татвар төлөгчдөд татварын хуулийн өөрчлөлтийг тухай бүрд нь танилцуулж  татварыг хугацаанд нь төлүүлдэг болох

 Татварын хуулиудын хэрэгжилт биелдэг болох

Сумын ЗДТГ,

Татварын байцаагч

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, “Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт”-ыг хэрэгжүүлэн, төсвийн сахилга батыг сахиулж, зөрчил дутагдалгүй ажиллана.

42

4

Хяналт шалгалт, аудитын үр дүнд хөрөнгийн үр өгөөжийг сайжруулах, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг тухай бүрд нь арилгаж байх

Санхүүгийн хяналт шалгалт, аудитын үр нөлөө болон санхүүгийн сахилга бат дээшилнэ.

Сумын ЗДТГ,

Санхүүгийн алба

 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, төсвийн ил тод байдлыг хангана.

43

5

Шилэн дансны цахим сайтад мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн зөв байршуулах, үр дүнгийн талаар цахим сайт, бусад мэдээллийн хэрэгслээр мэдээллэх

Төсвийн ил тод байдал болон Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

 

Сумын ЗДТГ,Санхүүгийн алба

 

Аймгийн Статистик мэдээ мэдээллийн үнэн бодит байдал, чанарыг дээшлүүлж, олон нийтэд нээлттэй хүртээмжтэй хүргэнэ.

44

6

Статистик тоо баримт мэдээллийг  үнэн зөв, бодит байдлаар  гарган, олон нийтэд  хүргэж мэдээлж байх

Иргэд, байгууллага шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангагдана.

Санхүүгийн алба

 

2.Нийгмийн бодлого

2.1.Эрүүл мэндийн бодлого:

Салбарын хүний нөөцийг чадавхижуулан, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, оношилгоо, эмчилгээ, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлнэ.

45

1

Эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын мэдлэг ур чадварыг  дээшлүүлэх,  ёс зүй, харилцааг сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ур чадвар нэмэгдэж, ёс зүй харьцаа хандлага сайжирна.

Сумын ЗДТГ,

Эрүүл мэндийн төв

 

46

2

Иргэд, малчид. тариаланчдад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг  үзүүлэх, эрүүл мэндийн сургалтыг зохион байгуулах.

Иргэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдахгүй авч өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бүрэн хамрагдана.

Сумын ЗДТГ,

Эрүүл мэндийн төв

 

47

3

Иргэдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах.

Иргэд эрүүл байх боломж бий болно.

Сумын ЗДТГ,

Эрүүл мэндийн төв

 

48

4

Эрүүл мэндийн төвийн нэг эмчийг “ЭХО”-ны сургалтанд хамруулах.

“ЭХО”-ны мэргэжлийн эмчтэй болно.

Сумын ЗДТГ,

 Эрүүл мэндийн төв

 

49

5

“Эрүүл  шүд” сэдэвт аяныг сургууль, цэцэрлэгүүдэд өрнүүлж, урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулж, шүдний эмнэлэгтэй гэрээ байгуулж ажиллуулах үзлэг оношлогоонд хамруулах

Ард иргэд, хүүхэд залуучуудын шүдний өвчлөл буурна.

Сумын ЗДТГ,

Эрүүл мэндийн төв

 

50

6

Улаан бурхан, улаанууд өвчний дархлаажуулалтын хамралтыг сайжруулж, өвчлөлийг бууруулах  арга хэмжээ авах.

Дархлаажуулалтын хамралтыг сайжруулна.

Сумын ЗДТГ,

Эрүүл мэндийн төв

 

51

7

Хүн амын дунд элэгний хатуурал, хорт хавдар, В,С вирус илрүүлэх үзлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулж,  эмчилгээнд хамруулах, хяналт тавих

 

Элэгний өвчлөлийг бууруулна.

Сумын ЗДТГ,

Эрүүл мэндийн төв

 

52

8

Хүн амын дунд түргэвчилсэн оношлуураар ХДХВ, ДОХ, бэлгийн замаар дамжих халдварыг эрт илрүүлэх үзлэг хяналтыг сайжруулах.

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж, өвчлөлийг эрт илрүүлж, эмчилгээнд хамруулж, өвчлөл буурна.

Сумын ЗДТГ,

Эрүүл мэндийн төв

 

53

9

“Сүрьеэгүй Сэлэнгэ” хөтөлбөрийн хүрээнд сүрьеэгийн эрт илрүүлэх үзлэгийг зохион байгуулах.

Сүрьеэгийн өвчлөлийг бууруулна.

Сумын ЗДТГ,

Эрүүл мэндийн төв

 

54

10

“Бүрэнхан” эмч нарын холбоотой хамтран нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг оношлогоог үнэ төлбөргүй зохион байгуулах.

 

Сумын иргэдийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсанаар өвчлөлийг эрт илрүүлэн эмчилгээнд хамруулж, өвчлөл буурна.

Сумын ИТХ, Бүрэнхан эмч нарын холбоо, ЭМТөв

 

2.2.Боловсролын бодлого

Бүх шатны боловсролын байгууллагуудад сурч боловсрох, хөгжих, ажиллах, эрүүл аюулгүй, ээлтэй орчныг бүрдүүлж боловсролын үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй хүргэнэ.

55

1

Багш, удирдах ажилтны ёс зүйг  сахиулах, хяналт тавих

Ёс зүй, сахилга дэг журамтай ажиллуулна.

Сумын ЗДТГ,

ЕБСургууль

 

56

2

Сургууль, цэцэрлэгийн цахим орчинг сайжруулж, “SMART” буюу ухаалаг сургалтын технологийг нэвтрүүлж багш, ажилчдыг чадваржуулах

 

Цахим орчин нэмэгдэнэ.

Сумын ЗДТГ,

ЕБСургууль,

цэцэрлэг

 

57

3

Байгалийн ухааны кабинетыг байгуулан хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих сургалтын орчныг бүрдүүлэх

 

Сургалтын орчин бүрдэнэ.

Сумын ЗДТГ,

ЕБСургууль

 

58

4

Сургууль, цэцэрлэгт “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага болох” хөдөлгөөн өрнүүлэх.

 

Эрүүл мэндийг сайжруулах

Сумын ЗДТГ,

ЕБСургууль,

Цэцэрлэг

 

59

5

Мэргэжил сурталчлан зөвлөх баг байгуулан ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад мэргэжлийн чиг олгох суманд эрэлттэй байгаа мэргэжлийг сурталчлах өдөрлөгийг зохион байгуулах.

 

Мэргэжлийн чиг баримжааг таниулах

Сумын ЗДТГ,

ЕБСургууль,

ХАА-н тасаг, аж ахуйн нэгж, иргэд

 

60

6

Цэцэрлэгт  ногооны талбайтай болох

Эко орчин бүрдэнэ.

Сумын ЗДТГ, Цэцэрлэг

 

61

7

 Залуу багш нар ахмад багш нараасаа суралцах “Ахмад багш нарын зөвлөл” байгуулах

 

Залгамж холбоог бэхжүүлэнэ.

Сумын ЗДТГ, ЕБСургууль,

Цэцэрлэг, Ахмадын хороо

 

 2.3.Биеийн тамир, спортын бодлого

Нийтийн биеийн тамир, спортын хүний нөөц, дэд бүтцийг сайжруулж үндэсний спортын өв соёлыг уламжлуулан нийтийн хүртээл болгох, иргэдийг хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

62

1

Багшийг чадваржуулах сургалтанд хамруулах.

Багш нарын өрсөлдөх чадвар нэмэгдэнэ.

Сумын ЗДТГ,

ЕБСургууль

 

63

2

Сургуулийн биеийн тамирын  талбайг тохижуулах,

биеийн  тамирын багшийг чадваржуулах

Хүүхэд залуучууд спортоор байнга хичээллэх, тэмцээн зохион байгуулах орчин бүрдэх

Сумын ЗДТГ,

ЕБСургууль

 

64

3

“Нум сум” аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах

Үндэсний сурын спортоор хичээллэгсдийн тоо нэмэгдэнэ.

Сумын ЗДТГ,

ЕБСургууль

 

65

4

Төр, төсвийн байгууллагын ажлын цагаар хийдэг дасгал хөдөлгөөнийг тогтмолжуулах.

Хөдөлгөөний хомсдлоос урьдчилан сэргийлэгдэнэ.

Сумын ЗДТГ,

Спорт цогцолбор

 

66

5

Сургуулийн сурагчдыг гарбөмбөгөөр хичээллэх тоог нэмэгдүүлэн шигшээ багтай болгох, хүүхэд залуучуудыг хамруулах ажлыг зохион байгуулж гар бөмбөгөөр хичээллэх тогтмол өдөртэй болгох

Биеийн тамир спортоор хичээллэгсдийн тоо нэмэгдэнэ.

ЗДТГ, ЕБС, Спорт цогцолбор

 

2.4.Соёл, урлагийн бодлого

Үндэсний өв соёлыг хөгжүүлэх, өвлөн уламжлах, сурталчлах, соёл урлагийн аялал жуулчлал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар хүртэ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ